author avatar

Parikshit Sanyal

Parikshit Sanyal is an associate producer at Newslaundry.